• Thánh
  • Tiên
  • Minh
  • Yêu
Sát thương
Bộc Phát Đầu
Cái Thế
Gây cho kẻ địch 100% sát thương vật lý.
Giảo Động
Càn Khôn
Gây cho hàng địch 200% sát thương vật lý. Khi tấn công kỹ năng sát thương 20% bạo kích, 20% sát thương bạo kích, hồi cho bản thân 1 điểm (Liên Kích).
Đồng Sinh
Cộng Tử
Khi ra trận cùng Trư Bát Giới, bản thân tăng 8% sát thương. Trư Bát Giới khi bị đánh bại, Tôn Ngộ Không có 50% kích hoạt [Phục Thù].
Đằng Vân
Giá Vũ
2 hiệp đầu, bản thân tăng 10% sát thương và 20% miễn sát thương
Khống chế
Giảm Nộ Nhóm
Điểm hóa
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Chúng Sinh
Bình đẳng
Gây cho toàn bộ phe địch 82% sát thương phép thuật. 50% làm mục tiêu giảm 1 nộ khí.
Giảng Kinh
Bố Đạo
Khi ra trận cùng Đường Tăng, bản thân tăng 10% tấn công. Khi Quan Âm tấn công, nếu bản thân đầy sinh lực sẽ tăng 15% sát thương.
Đại Từ
Đại Bi
Khi thi triển kỹ năng tiêu hao tất cả nộ khí, khi nộ khí quá 4 điểm, mỗi nộ khí tăng cho kỹ năng lần này 10% sát thương
Trị liệu
Hồi Liên Kích 
Cầu Phúc
Trị liệu cho 1 đồng đội có sinh lực thấp nhất sinh lực bằng 100% tấn công.
Phổ Độ
Chúng Sinh
Trị liệu cho toàn bộ phe ta sinh lực 82% tấn công.
Giảng Kinh
Bố Đạo
Khi ra trận cùng Quan Âm, bản thân tăng 10%Tăng trị liệu. Trước khi chiến đấu, toàn bộ phe ta nhận [Thanh Tâm I].
Thể Hồ
Quán Đỉnh
Trước khi bắt đầu hiệp, chuyển hoá [Liên Kích] bản thân thành nộ khí tương ứng, cứ chuyển hoá 1 điểm [Liên Kích] bản thân tăng 8% tấn công. duy trì 1 hiệp
Khống Chế
Sinh Tồn
Hoả Linh
Gây cho kẻ địch hàng sau 100% sát thương vật lý.
Phi Phượng
Đoạn Hồng
Gây cho kẻ địch hàng sau 250% sát thương vật lý. 50% làm mục tiêu [Hỗn Loạn I], duy trì 1 hiệp.
Quốc Sắc
Thiên Hương
Khi ra trận cùng Ngọc Thố Công Chúa, bản thân tăng 8% miễn sát thương. Khi Nữ Nhi Quốc Vương kết thúc hiệp, trị liệu 10% sinh lực bản thân.
Thể Hồ
Quán Đỉnh
Trước khi bắt đầu hiệp, chuyển hoá [Liên Kích] bản thân thành nộ khí tương ứng, cứ chuyển hoá 1 điểm [Liên Kích] bản thân tăng 8% tấn công. duy trì 1 hiệp
Sát thương
Bách Thắng 
Phá Quân
Gây cho kẻ địch 100% sát thương vật lý.
Ngạo Thị
Thiên Hạ
Gây cho 1 hàng địch 200% sát thương vật lý. Kèm thêm cho bản thân 1 tầng Hiển Thánh Chân Quân, tối đa cộng dồn 4 tầng.
Châu Liên
Bích Hợp
Khi ra trận cùng Hằng Nga, bản thân tăng 8% sát thương. Dương Tiễn trước khi triển kỹ năng, Hằng Nga cũng có thể nhận 1 tầng Hiển Thánh Chân Quân, tối đa cộng 1 tầng
Thiên Giáng
Thần Phạt
Sau khi thi triển kỹ năng lần đầu mỗi vòng, có xác suất làm mục tiêu [Choáng], duy trì 1 hiệp. Số lượng mục tiêu tấn công là 1/2/3/4/5/6, tỉ lệ Choáng 60%/30%/20%/15%/12%/10%
Phòng Thủ
Phân Thân
Minh Quang
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Trường Không
Kinh Lạc
Gây cho hàng trước phe địch 160% sát thương phép thuật. Sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, Nhật Dạ Du Thần lần lượt hành động trong chiến đấu. Sau khi lần lượt hành động, Nhật Du Thần và Hạ Du Thần kế thừa 90% thuộc tính ban đầu và xoá tất cả trạng thái trừ [Hộ Thuẫn]
Sơn Xuyên
Nhật Hạ
Khi ra trận cùng Ly Sơn Quân, bản thân tăng 10% sinh lực. Trước khi chiến đấu, Nhật Dạ Du Thần kèm thêm [Hộ Thuẫn] bằng 10% sinh lực tối đa
Xuyên Suốt
Ngày Đêm
Sau khi thi triển kỹ năng, 40% triệu hồi trước trận phe ta Nhật Du Thần (Tối đa kích hoạt 1 lần)
Sát Thương
Bộc Phát Mạnh
Tinh Vẫn
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Đấu Chuyển
Tinh Di
Gây cho hàng trước phe địch 160% sát thương phép thuật. Trước khi thi triển kỹ năng bản thân vào [Kim Tinh Khởi Minh]: Tăng 100% bạo kích, sát thương bạo kích ban đầu biến thành 115%, biến mất khi kết thúc hiệp.
Tinh Nguyệt
Giảo Khiết
Khi ra trận cùng Nguyệt Lão, bản thân tăng 10% tấn công. Thái Bạch sau mỗi lần bạo kích, trị liệu Nguyệt Lão và bản thân 5% sinh lực.
Kim Tinh
Khởi Minh
Trước khi bắt đầu chiến đấu, bản thân vào [Kim Tinh Khởi Minh], duy trì 1 hiệp. [Kim Tinh Khởi Minh]: Tăng 100% bao kích, sát thương bạo kích ban đầu biến thành 115%
hỗ trợ
Hồi Nộ Phe
Nguyệt Hoa
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Bích Không
Huỳnh Nguyệt
Gây cho 1 hàng địch 200% sát thương phép thuật. Hồi cho bản thân 1 nộ khí.
Châu Liên
Bích Hợp
Khi ra trận cùng Dương Tiễn, bản thân tăng 8% sát thương. Hằng Nga sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, kèm thêm cho Dương Tiễn [Hộ Thuẫn] bằng 10% sinh lực tối đa.
Hạo Nguyệt
Đương Không
Khi người sở hữu trong trận, Thần Tướng Tiên giới phe ta tăng 10% sát thương
Sát Thương
Tấn Công Nhóm 
Cốt Oán
Gây cho toàn bộ phe địch 32% sát thương vật lý.
Bạch Cốt
Luyện Ngục
Gây cho toàn bộ phe địch 82% sát thương vật lý. Sau khi thi triển kỹ năng, 50% tăng thêm 1 lần đánh thường.
Tâm Tâm
Tương Ấn
Khi ra trận cùng Bạch Thử, bản thân tăng 8% sát thương. Bạch Phu Nhân lần đầu đánh thường, tăng 50% sát thương.
Oán Hận
Bạch Cốt
Khi Thần Tướng phe ta bị đánh bại, triệu hồi Cốt Tướng Quân, duy trì đến khi kết thúc trận đấu, không giải trừ khi người sở hữu bị đánh bại (Tối đa kích hoạt 1 lần)
Sát Thương
Bách Thắng 
Ngự Kiếm
Gây cho kẻ địch 100% sát thương pháp thuật.
Vô Gian
Quỷ Vực
Gây cho hàng trước phe địch 160% sát thương pháp thuật. 60% làm mục tiêu [Trúng Độc], duy trì 2 hiệp.
Luân Hồi
Vãn Sinh
Khi ra trận cùng Mạnh Bà, bản thân tăng 10% tấn công. Sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, 60% làm hàng sau phe địch [Trúng Độc], duy trì 2 hiệp.
Chúa Tể
Địa Ngục
Trước khi bắt đầu, người sỡ hữu vào trạng thái [Chúa Tể Địa Ngục], [Chúa Tể Địa Ngục]: Khi Thần Tướng bất kỳ 2 bên bị đánh bại, bản thân tăng vĩnh viễn 10% tấn công, 12% sinh lực
Sát Thương
Triệu Hồi Tiếp
Nọc Độc
Gây cho kẻ địch hàng sau 100% sát thương vật lý.
Mua Dây
Buộc Mình
Gây cho kẻ địch hàng sau 250% sát thương vật lý. Triệu hồi trước trận phe ta 1 Nhện Độc. Nhện Độc sau khi được triệu hồi sẽ tấn công ngay hàng sau kẻ địch.
Ngũ Độc
Câu Toàn
Khi ra trận cùng Bách Nhãn Quân, bản thân tăng 10% tấn công. Thiên Yêu Cơ sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, 50% triệu hồi trước trận phe ta 1 Nhện Độc.
Tiên Thù
Vạn Độc
Sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, 35% triệu hồi trước trận phe ta 1 Nhện Độc (Mỗi vòng tối đa kích hoạt 1 lần). Nhện Độc sau khi được triệu hồi sẽ tấn công ngay gây cho kẻ địch hàng say 250% sát thương vật lý
Trị Liệu
Hạ Gục Trị Liệu 
Ân Trạch
Gây cho kẻ địch hàng sau 100% sát thương vật lý.
Dũng Tuyền
Tương Báo
Trị liệu cho 3 đồng đội có sinh lực thấp nhất sinh lực bằng 144% tấn công.
Tâm Tâm
Tương Ấn
Khi ra trận cùng Dương Tiễn, bản thân tăng 8% sát thương. Hằng Nga sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, kèm thêm cho Dương Tiễn [Hộ Thuẫn] bằng 10% sinh lực tối đa.
Lê Hoa
Đai Vũ
Khi người sở hữu trong trận, tăng cho Thần Tướng nữ phe ta 10% miễn sát thương
Sát Thương
Phóng Hỏa Sát Thương 
Bình Thiên
Gây cho địch 100% sát thương phép thuật.
Trời Long
Đất Lở
Gây cho địch hàng ngang và hàng dọc ở phía sau 102% sát thương phép thuật. 60% làm mục tiêu [Thiêu Đốt], duy trì 2 hiệp.
Nhất Xúc
Tức Phát
Khi ra trận cùng Thiết Phiến Công Chúa, bản thân tăng 10% tấn công. Ngưu Ma Vương ở hàng trước, tăng 8% sát thương và miễn sát thương.
Bản Sắc
Yêu Vương
Trước khi bắt đầu chiến đấu, nếu người sở hữu ở hàng trước, tăng 10% sát thương và miễn sát thương
Sát Thương
Sát Thương Cao Hàng Sau 
Che Trời
Gây cho kẻ địch hàng sau 64% sát thương vật lý.
Phong Vân
Biến Sắc
Gây cho kẻ địch hàng sau 160% sát thương vật lý. 50% tăng thêm 1 lần đánh thường.
Triển Sí
Cao Phi
Khi ra trận cùng Khổng Tước Công Chúa, bản thân tăng 8% sát thương. Trước khi chiến đấu, Đại Bàng Kim Sí nhận 1 tầng [Hồi Xuân], và tăng 8% miễn sát thương, duy trì 2 hiệp
Đại Bàng
Triển Sí
Khi tấn công, tăng 30% sát thương (Liên kích vô hiệu)
Hỗ Trợ
Hồi Nộ Phe 
Phong Sát
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Hỏa Vũ
Toàn Phong
Gây cho hàng trước phe địch 160% sát thương phép thuật. Hồi cho bản thân 1 nộ khí.
Nhất Xúc
Tức Phát
Khi ra trận cùng Ngưu Ma Vương, bản thân tăng 10% tấn công. Thiết Phiến Công Chúa sau khi thi triển kỹ năng lần đầu, hồi thêm cho Ngưu Ma Vương 1 nộ khí.
Hỏa Mạo
Tam Trượng
Khi người sở hữu trong trận, tăng cho Thần Tướng Yêu Giới phe ta 10% sát thương
Hỗ Trợ
Phóng Hỏa 
Hồ Hỏa
Gây cho kẻ địch 100% sát thương phép thuật.
Ngọc Hồ
Mị Ảnh
Gây cho 1 hàng địch 200% sát thương phép thuật. 70% làm mục tiêu [Thiêu Đốt], duy trì 2 hiệp.
Thiên Sinh
Vưu Vật
Khi ra trận cùng Xích Vĩ Ma Hạt, bản thân tăng 10% tấn công. Sát thương [Thiêu Đốt] từ Ngọc Diện Hồ Ly tăng 15%.
Thanh Khâu
Hồ Đồn
Khi người sở hữu trong trận, tăng cho Thần Tướng Yêu Giới phe ta 10% miễn sát thương
Xem thêm
    • Dữ liệu lấy lúc 00:00 và hiển thị trên Bảng Xếp Hạng vào 11:00 sáng cùng ngày.
    • Chỉ cập nhật dữ liệu của Thủ Hộ Sứ có đăng nhập game vào ngày hôm trước.

0%